ปรัชญาการศึกษา

สถานพัฒนาเด็กอ้อมอุ่นให้การเลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก

บนพื้นฐานความรักความอบอุ่น

โดยมุ่งให้เด็กมีสุขภาพอนามัยที่ดี เรียนรู้อย่างมีความสุข

ผ่านกระบวนการเล่น ปฏิบัติจริง

และมีประสบการณ์ตรงในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

เห็นคุณค่าของตนเอง ส่วนรวม

รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สุภาพ แสดงออกได้อย่างสมวัย

รู้จักปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS